Zhongguo de yuyan ji fangyan de fenlei (中國語言及方言的分類)(The classification of Chinese languages and dialects)

Xiaohua Deng, William SY Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Original languageOthers/Unknown
JournalBeijing: Zhonghua Shuju (中華書局)
Publication statusPublished - 2009

Cite this