WOx-Surface Decorated PtNi@Pt Dendritic Nanowires as Efficient pH-Universal Hydrogen Evolution Electrocatalysts

Weiyu Zhang, Bolong Huang, Kai Wang, Wenxiu Yang, Fan Lv, Na Li, Yuguang Chao, Peng Zhou, Yong Yang, Yingjie Li, Jinhui Zhou, Wenshu Zhang, Yaping Du, Dong Su, Shaojun Guo

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

52 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'WOx-Surface Decorated PtNi@Pt Dendritic Nanowires as Efficient pH-Universal Hydrogen Evolution Electrocatalysts'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Material Science

Chemical Engineering