Website Fingerprinting on Encrypted Proxies: A Flow-Context-Aware Approach and Countermeasures

Xiaobo Ma, Jian Qu, Mawei Shi, Bingyu An, Jianfeng Li, Xiapu Luo, Junjie Zhang, Zhenhua Li, Xiaohong Guan

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Website Fingerprinting on Encrypted Proxies: A Flow-Context-Aware Approach and Countermeasures'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Computer Science