Waste cotton fiber/Bi 2 WO 6 composite film for dye removal

Qin Qin, Ronghui Guo, Shaojian Lin, Shouxiang Jiang, Jianwu Lan, Xiaoxu Lai, Ce Cui, Hongyan Xiao, Yong Zhang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

20 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Waste cotton fiber/Bi 2 WO 6 composite film for dye removal'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science