Ultrasound neuromodulation through nanobubble-actuated sonogenetics

Xuandi Hou, Zhihai Qiu, Shashwati Kala, Jinghui Guo, Kin Fung Wong, Ting Zhu, Jiejun Zhu, Quanxiang Xian, Minyi Yang, Lei Sun

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic research

Original languageEnglish
Article numberDOI:10.1101/2020.10.21.348870
JournalbioRxiv
Publication statusPublished - Oct 2020

Cite this