Ultralow Electrical Percolation in Graphene Aerogel/Epoxy Composites

Zhenyu Wang, Xi Shen, Ne Myo Han, Xu Liu, Ying Wu, Wenjing Ye, Jang Kyo Kim

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

120 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Ultralow Electrical Percolation in Graphene Aerogel/Epoxy Composites'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science