Transmission risks of Omicron BA. 5 following inactivated COVID-19 vaccines among children and adolescents in China

Zihao Guo, Ting Zeng, yaoqin Lu, Shengzhi Sun, Xiao Liang, Jinjun Ran, Yushan Wu, Marc K.C. Chong, Kai Wang (Corresponding Author), Shi Zhao (Corresponding Author)

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Original languageEnglish
JournalCommunications Medicine
DOIs
Publication statusPublished - 18 May 2024

Cite this