Transformation of arsenic during realgar tailings stabilization using ferrous sulfate in a pilot-scale treatment

Xin Wang, He Zhang, Linling Wang, Jing Chen, Shiqi Xu, Huijie Hou, Yao Shi, Jingdong Zhang, Miao Ma, Daniel C.W. Tsang, John C. Crittenden

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

43 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Transformation of arsenic during realgar tailings stabilization using ferrous sulfate in a pilot-scale treatment'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science