Towards high-performance textile-structure composite: Unidirectional hemp fiber tape and their composite

Chao Lu, Chunhong Wang, Shengkai Liu, Hongkang Zhang, Jianfeng Tong, Xiaosu Yi, Yanchun Zhang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Towards high-performance textile-structure composite: Unidirectional hemp fiber tape and their composite'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Material Science