Toward advanced sodium-ion batteries: A wheel-inspired yolk-shell design for large-volume-change anode materials

Hui Xu, Liguang Qin, Jian Chen, Zuankai Wang, Wei Zhang, Peigen Zhang, Wubian Tian, Yao Zhang, Xinli Guo, Zhengming Sun

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

25 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Toward advanced sodium-ion batteries: A wheel-inspired yolk-shell design for large-volume-change anode materials'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science