The secondary formation of inorganic aerosols in the droplet mode through heterogeneous aqueous reactions under haze conditions

Xinfeng Wang, Wenxing Wang, Lingxiao Yang, Xiaomei Gao, Wei Nie, Yangchun Yu, Pengju Xu, Yang Zhou, Zhe Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

203 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The secondary formation of inorganic aerosols in the droplet mode through heterogeneous aqueous reactions under haze conditions'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Chemistry