The relationship between famine exposure during early life and ascending aorta dilatation in adults

Yu-Qing Huang, Lin Liu, Ka Hei Kenneth Lo, Yu-Ling Yu, Chao-lei Chen, Jia Yi Huang, Bin Zhang, Ying-Qing Feng

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)1-8
JournalBritish Journal of Nutrition
DOIs
Publication statusPublished - 5 Apr 2021

Cite this