The mechanism for the enhanced piezoelectricity in multi-elements doped (K,Na)NbO3 ceramics

Xiaoyi Gao, Zhenxiang Cheng, Zibin Chen, Yao Liu, Xiangyu Meng, Xu Zhang, Jianli Wang, Qinghu Guo, Bei Li, Huajun Sun, Qinfen Gu, Hua Hao, Qiang Shen, Jinsong Wu, Xiaozhou Liao, Simon P. Ringer, Hanxing Liu, Lianmeng Zhang, Wen Chen, Fei LiShujun Zhang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

97 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The mechanism for the enhanced piezoelectricity in multi-elements doped (K,Na)NbO3 ceramics'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science