Thallium geochemical fractionation and migration in Tl-As rich soils: The key controls

Xudong Wei, Jin Wang, Jingye She, Jing Sun, Juan Liu, Yuxuan Wang, Xiao Yang, Qi'’en Ouyang, Yuyang Lin, Tangfu Xiao, Daniel C.W. Tsang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

12 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Thallium geochemical fractionation and migration in Tl-As rich soils: The key controls'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences