Textile-based piezocatalytic platform for organics degradation under low-frequency water flow

Jidong Shi, Su Yang, Zetao Zheng, Jiyu Li, Liu Wang, Wei Zeng, Liusi Yang, Ying Xiong, Zhengyuan Jin, Xiaoming Tao

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

10 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Textile-based piezocatalytic platform for organics degradation under low-frequency water flow'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science

Chemical Engineering