Techno-economic analysis of coal-to-liquid processes with different gasifier alternatives

Sheng Yang, Zhenyu Xiao, Chengwei Deng, Zhiqiang Liu, Huairong Zhou, Jingzheng Ren, Tian Zhou

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

28 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Techno-economic analysis of coal-to-liquid processes with different gasifier alternatives'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering