Tailoring Anisotropic Li-Ion Transport Tunnels on Orthogonally Arranged Li-Rich Layered Oxide Nanoplates Toward High-Performance Li-Ion Batteries

Ming Xu, Linfeng Fei, Weibing Zhang, Tao Li, Wei Lu, Nian Zhang, Yanqing Lai, Zhian Zhang, Jing Fang, Kai Zhang, Jie Li, Haitao Huang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

116 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Tailoring Anisotropic Li-Ion Transport Tunnels on Orthogonally Arranged Li-Rich Layered Oxide Nanoplates Toward High-Performance Li-Ion Batteries'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science