Synthesis of Palladium-Based Crystalline@Amorphous Core–Shell Nanoplates for Highly Efficient Ethanol Oxidation

Peng Fei Yin, Ming Zhou, Junze Chen, Chaoliang Tan, Guigao Liu, Qinglang Ma, Qinbai Yun, Xiao Zhang, Hongfei Cheng, Qipeng Lu, Bo Chen, Ye Chen, Zhicheng Zhang, Jingtao Huang, Dianyi Hu, Jie Wang, Qing Liu, Zhiyong Luo, Zhengqing Liu, Yiyao GeXue Jun Wu, Xi Wen Du, Hua Zhang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

67 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Synthesis of Palladium-Based Crystalline@Amorphous Core–Shell Nanoplates for Highly Efficient Ethanol Oxidation'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Material Science