Synthesis, characterization and photovoltaic properties of benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-bridged molecules

Xinli Liu, Shusheng Li, Jinhua Li, Jian Wang, Zhan'Ao Tan, Feng Yan, Hua Li, Yih Hsing Lo, Chung Hin Chui, Wai Yeung Wong

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

10 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Synthesis, characterization and photovoltaic properties of benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-bridged molecules'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science