Synthesis and antibacterial evaluation of novel 3-substituted ocotillol-type derivatives as leads

Yi Bi, Xian Xuan Liu, Heng Yuan Zhang, Xiao Yang, Ze Yun Liu, Jing Lu, Peter John Lewis, Chong Zhi Wang, Jin Yi Xu, Qing Guo Meng, Cong Ma, Chun Su Yuan

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

22 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Synthesis and antibacterial evaluation of novel 3-substituted ocotillol-type derivatives as leads'. Together they form a unique fingerprint.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science