Synergistic passivation and stepped-dimensional perovskite analogs enable high-efficiency near-infrared light-emitting diodes

Yongjie Liu, Chen Tao, Yu Cao, Liangyan Chen, Shuxin Wang, Pei Li, Cheng Wang, Chenwei Liu, Feihong Ye, Shengyong Hu, Meng Xiao, Zheng Gao, Pengbing Gui, Fang Yao, Kailian Dong, Jiashuai Li, Xuzhi Hu, Hengjiang Cong, Shuangfeng Jia, Ti WangJianbo Wang, Gang Li, Wei Huang, Weijun Ke, Jianpu Wang, Guojia Fang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Synergistic passivation and stepped-dimensional perovskite analogs enable high-efficiency near-infrared light-emitting diodes'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science

Chemistry