Surface plasmon enhanced electrically pumped random lasers

Qian Qiao, Chong Xin Shan, Jian Zheng, Hai Zhu, Siu Fung Yu, Bing Hui Li, Yan Jia, De Zhen Shen

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

61 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Surface plasmon enhanced electrically pumped random lasers'. Together they form a unique fingerprint.

Physics