Superhydrophobic-like tunable droplet bouncing on slippery liquid interfaces

Chonglei Hao, Jing Li, Yuan Liu, Xiaofeng Zhou, Yahua Liu, Rong Liu, Lufeng Che, Wenzhong Zhou, Dong Sun, Lawrence Li, Lei Xu, Zuankai Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

238 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Superhydrophobic-like tunable droplet bouncing on slippery liquid interfaces'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science