Solution-processed blue and blue-green phosphorescent organic light-emitting devices using iridium(III) complexes based on 9-(6-(4-phenyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)hexyl)-9H–carbazole ligand

Huixia Xu, Peng Sun, Kexiang Wang, Xiaolin Zhang, Jingkun Ren, Tingting Yang, Xinwen Zhang, Yuying Hao, Hua Wang, Bingshe Xu, Wai Yeung Wong

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Solution-processed blue and blue-green phosphorescent organic light-emitting devices using iridium(III) complexes based on 9-(6-(4-phenyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)hexyl)-9H–carbazole ligand'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases