Solution-Processable Ultrathin Black Phosphorus as an Effective Electron Transport Layer in Organic Photovoltaics

Shenghuang Lin, Shenghua Liu, Zhibin Yang, Yanyong Li, Tsz Wai Ng, Zaiquan Xu, Qiaoliang Bao, Jianhua Hao, Chun Sing Lee, Charles Surya, Feng Yan, Shu Ping Lau

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

193 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Solution-Processable Ultrathin Black Phosphorus as an Effective Electron Transport Layer in Organic Photovoltaics'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science