Sliced graphene foam films for dual-functional wearable strain sensors and switches

Qingbin Zheng, Xu Liu, Hongru Xu, Ming Shu Cheung, Yuk Wa Choi, Hsing Chih Huang, Ho Yin Lei, Xi Shen, Zhenyu Wang, Ying Wu, Soo Young Kim, Jang Kyo Kim

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

93 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Sliced graphene foam films for dual-functional wearable strain sensors and switches'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science