Skin lesion segmentation via generative adversarial networks with dual discriminators

Baiying Lei, Zaimin Xia, Feng Jiang, Xudong Jiang, Zongyuan Ge, Yanwu Xu, Jing Qin, Siping Chen, Tianfu Wang, Shuqiang Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

175 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Skin lesion segmentation via generative adversarial networks with dual discriminators'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Computer Science