Sirtuin 1 regulates hepatitis B virus transcription and replication by targeting transcription factor AP-1

Ji Hua Ren, Ying Tao, Zhen Zhen Zhang, Wei Xian Chen, Xue Fei Cai, Ke Chen, Chi Bun Ko, Chun Li Song, Long Kuan Ran, Wan Yu Li, Ai Long Huang, Juan Chena

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

96 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Sirtuin 1 regulates hepatitis B virus transcription and replication by targeting transcription factor AP-1'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology