Sintering temperature dependence of thermoelectric performance in CuCrSe2prepared via mechanical alloying

Yanci Yan, Lijie Guo, Zhi Zhang, Xu Lu, Kunling Peng, Wei Yao, Jiyan Dai, Guoyu Wang, Xiaoyuan Zhou

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

12 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Sintering temperature dependence of thermoelectric performance in CuCrSe2prepared via mechanical alloying'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science