Single-layer transition metal dichalcogenide nanosheet-based nanosensors for rapid, sensitive, and multiplexed detection of DNA

Ying Zhang, Bing Zheng, Changfeng Zhu, Xiao Zhang, Chaoliang Tan, Hai Li, Bo Chen, Jian Yang, Junze Chen, Ying Huang, Lianhui Wang, Hua Zhang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

326 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Single-layer transition metal dichalcogenide nanosheet-based nanosensors for rapid, sensitive, and multiplexed detection of DNA'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science