Single-Atom Coated Separator for Robust Lithium-Sulfur Batteries

Kun Zhang, Zhongxin Chen, Ruiqi Ning, Shibo Xi, Wei Tang, Yonghua Du, Cuibo Liu, Zengying Ren, Xiao Chi, Maohui Bai, Chao Shen, Xing Li, Xiaowei Wang, Xiaoxu Zhao, Kai Leng, Stephen J. Pennycook, Hongping Li, Hui Xu, Kian Ping Loh, Keyu Xie

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

124 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Single-Atom Coated Separator for Robust Lithium-Sulfur Batteries'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science