Simultaneous optimization of charge-carrier balance and luminous efficacy in highly efficient white polymer light-emitting devices

Jianhua Zou, Hao Wu, Ching Shan Lam, Chuandao Wang, Jing Zhu, Chengmei Zhong, Sujun Hu, Cheuk Lam Ho, Gui Jiang Zhou, Hongbin Wu, Wallace C.H. Choy, Junbiao Peng, Yong Cao, Wai Yeung Wong

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

202 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Simultaneous optimization of charge-carrier balance and luminous efficacy in highly efficient white polymer light-emitting devices'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science