Seven-Photon-Excited Upconversion Lasing at Room Temperature

Hai Zhu, An Q. Chen, Yan Y. Wu, Wen F. Zhang, Shi C. Su, Xu Ji, Peng T. Jing, Siu F. Yu, Chong X. Shan, Feng Huang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

10 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Seven-Photon-Excited Upconversion Lasing at Room Temperature'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry