Scalable anisotropic cooling aerogels by additive freeze-casting

Kit Ying Chan, Xi Shen, Jie Yang, Keng Te Lin, Harun Venkatesan, Eunyoung Kim, Heng Zhang, Jeng Hun Lee, Jinhong Yu, Jinglei Yang, Jang Kyo Kim

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Scalable anisotropic cooling aerogels by additive freeze-casting'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Material Science