Return-to-work Predictions for Chinese patients with Occupational Upper Extremity Injury: A Prospective Cohort Study

Zhongfei Bai, Jiaqi Zhang, Chaozheng Tang, Lejun Wang, Weili Xia, Qi Qi, Jiani Lu, Yuan Fang, Kenneth Fong, Wenxin Niu (Corresponding Author)

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Original languageEnglish
JournalFrontiers in Medicine
Publication statusPublished - 5 Jul 2022

Cite this