Resource-efficient high-dimensional subspace teleportation with a quantum autoencoder

Hui Zhang, Lingxiao Wan, Tobias Haug, Wai Keong Mok, Stefano Paesani, Yuzhi Shi, Hong Cai, Lip Ket Chin, Muhammad Faeyz Karim, Limin Xiao, Xianshu Luo, Feng Gao, Bin Dong, Syed Assad, M. S. Kim, Anthony Laing, Leong Chuan Kwek, Ai Qun Liu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Resource-efficient high-dimensional subspace teleportation with a quantum autoencoder'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science