Remote-Controlled Droplet Chains-Based Electricity Generators

Huanxi Zheng, Hao Wu, Zhiran Yi, Yuxin Song, Wanghuai Xu, Xiantong Yan, Xiaofeng Zhou, Steven Wang, Zuankai Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Remote-Controlled Droplet Chains-Based Electricity Generators'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering