Recycled waste black polyurethane sponges for solar vapor generation and distillation

Sainan Ma, Chun Pang Chiu, Yujiao Zhu, Chun Yin Tang, Hui Long, Wayesh Qarony, Xinhua Zhao, Xuming Zhang, Wai Hung Lo, Yuen Hong Tsang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

87 Citations (Scopus)

Search results