Quantitative investigation of plasmonic hot-electron injection by KPFM

Aoqun Jian, Kai Feng, Huaping Jia, Qianwu Zhang, Shengbo Sang, Xuming Zhang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

17 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Quantitative investigation of plasmonic hot-electron injection by KPFM'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science