Proteomic analysis of chick retina during early recovery from lens-induced myopia

Yun Yun Zhou, Rachel Ka Man Chun, Jian Chao Wang, Bing Zuo, King Kit Li, Chuen Lam, Quan Liu, Chi Ho To

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

13 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Proteomic analysis of chick retina during early recovery from lens-induced myopia'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology