Prodromal symptoms of Chinese patients with bipolar disorder

Tong Guo, Yuan Yang, Qian Zhao, Lei Zhang, Chee H. Ng, Teris Cheung, Yang Li, Xue Quan Zhu, Xiao Hong Li, Yu Tao Xiang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Prodromal symptoms of Chinese patients with bipolar disorder'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Neuroscience