Prevalence and characterisation of CTX-M β-lactamases amongst Escherichia coli isolates from healthy food animals in China

Hongqing Zheng, Zhenling Zeng, Sheng Chen, Yahong Liu, Qiongfen Yao, Yuting Deng, Xiaojie Chen, Luchao Lv, Chao Zhuo, Zhangliu Chen, Jian Hua Liu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

137 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Prevalence and characterisation of CTX-M β-lactamases amongst Escherichia coli isolates from healthy food animals in China'. Together they form a unique fingerprint.

Food Science