Postmortem study exploring distribution and patterns of intracranial artery calcification

Wen Jie Yang, Lu Zheng, Xiao Hong Wu, Zhong Qing Huang, Chun Bo Niu, Hai Lu Zhao, Thomas Wai Hong Leung, Lawrence Ka Sing Wong, Xiang Yan Chen

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

21 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Postmortem study exploring distribution and patterns of intracranial artery calcification'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry