Porous carbon nanotube/graphene composites for high-performance supercapacitors

Jing Li, Jie Tang, Jinshi Yuan, Kun Zhang, Xiaoliang Yu, Yige Sun, Han Zhang, Lu Chang Qin

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

33 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Porous carbon nanotube/graphene composites for high-performance supercapacitors'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science