Polyurethane/Cotton/Carbon Nanotubes Core-Spun Yarn as High Reliability Stretchable Strain Sensor for Human Motion Detection

Zifeng Wang, Yan Huang, Jinfeng Sun, Yang Huang, Hong Hu, Ruijuan Jiang, Weiming Gai, Guangming Li, Chunyi Zhi

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

234 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Polyurethane/Cotton/Carbon Nanotubes Core-Spun Yarn as High Reliability Stretchable Strain Sensor for Human Motion Detection'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science