Polymer brush electrets

Xinlei Ma, Zhuang Xie, Zhilu Liu, Xuqing Liu, Tingbing Cao, Zijian Zheng

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

18 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Polymer brush electrets'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science