Plasmonic Metal Nanoparticles with Core-Bishell Structure for High-Performance Organic and Perovskite Solar Cells

Kai Yao, Hongjie Zhong, Zhiliang Liu, Min Xiong, Shifeng Leng, Jie Zhang, Yun Xiang Xu, Wenyan Wang, Lang Zhou, Haitao Huang, Alex K.Y. Jen

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

94 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Plasmonic Metal Nanoparticles with Core-Bishell Structure for High-Performance Organic and Perovskite Solar Cells'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering

Material Science