Piezocatalytic Foam for Highly Efficient Degradation of Aqueous Organics

Jidong Shi, Wei Zeng, Zhaohe Dai, Liu Wang, Qi Wang, Shuping Lin, Ying Xiong, Su Yang, Wei Chen, Lingyu Zhao, Xujiao Ding, Xiaoming Tao, Yang Chai

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Original languageEnglish
JournalSmall Science
Volume1
Issue number2000011
Publication statusPublished - Oct 2020

Cite this