Photovoltaic high-performance broadband photodetector based on MoS2/Si nanowire array heterojunction

Di Wu, Zhenhua Lou, Yuange Wang, Zhiqiang Yao, Tingting Xu, Zhifeng Shi, Junmin Xu, Yongtao Tian, Xinjian Li, Yuen Hong Tsang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

68 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Photovoltaic high-performance broadband photodetector based on MoS2/Si nanowire array heterojunction'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science