Optical and quantum models of resonant optical tunneling effect

Aoqun Jian, Gang Bai, Yanxia Cui, Chongguang Wei, Xin Liu, Qianwu Zhang, Shengbo Sang, Xuming Zhang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Optical and quantum models of resonant optical tunneling effect'. Together they form a unique fingerprint.

Physics